Een "Baptist" (Baptist in het Engels) is een aanhanger of lid van een christelijke denominatie die bekend staat als het baptisme. Het baptisme is een van de grootste protestantse stromingen en heeft wereldwijd vele miljoenen aanhangers.

De baptistische traditie is gebaseerd op het geloof in de doop door onderdompeling van volwassen gelovigen. Dit betekent dat volgens de baptisten de doop moet plaatsvinden nadat iemand persoonlijk zijn of haar geloof in Jezus Christus heeft beleden. Baptisten geloven niet in de doop van zuigelingen, omdat zij van mening zijn dat de doop een bewuste keuze moet zijn van een individu dat in staat is om zijn of haar eigen geloof te belijden.

Baptisten hechten veel waarde aan individuele geloofsvrijheid, de autonomie van de lokale kerk en de scheiding van kerk en staat. Ze hebben meestal geen hiërarchische structuur en elke lokale baptistengemeente heeft een grote mate van zelfbestuur. Baptisten geloven in het belang van persoonlijke relatie met God, het lezen en bestuderen van de Bijbel, en het evangeliseren om het geloof met anderen te delen.

Het is belangrijk op te merken dat er binnen het baptisme verschillende stromingen en variaties bestaan, dus niet alle baptisten zullen exact dezelfde overtuigingen en praktijken hebben.

Jezus, ook bekend als Jezus Christus, is een centrale figuur in het christendom. Volgens het christelijke geloof is Jezus de Zoon van God en de beloofde Messias die naar de wereld werd gestuurd om de mensheid te verlossen van zonde en verzoening met God mogelijk te maken.

Volgens het Nieuwe Testament van de Bijbel werd Jezus rond het begin van de eerste eeuw geboren in Bethlehem in wat nu bekend staat als de regio Palestina. Hij groeide op in Nazareth en begon zijn openbare bediening rond de leeftijd van 30 jaar. Jezus predikte over het Koninkrijk van God, onderwees ethische principes en verrichtte volgens de christelijke leer verschillende wonderen, zoals het genezen van zieken, het vermenigvuldigen van broden en vissen, en het opwekken van doden.

Een centrale leer van het christendom is dat Jezus vrijwillig zijn leven op het kruis heeft gegeven als een offer voor de zonden van de mensheid. Christenen geloven dat door zijn dood en opstanding, mensen verlossing kunnen ontvangen en eeuwig leven bij God kunnen hebben.

Jezus wordt ook beschouwd als een moreel voorbeeld voor christenen, en zijn onderwijs vormt de basis voor veel ethische en morele principes binnen het christendom. Hij wordt door christenen vereerd en aanbeden als de Zoon van God, de Redder en de Messias.

The module follows Google guidelines and adds FAQ schema.