Home Over ons Activiteiten Kairoscursus Agenda Diensten Links Contact

1: Baptistengemeente Emmeloord

De Baptistengemeente, gevestigd te Emmeloord, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.  Dit is vastgelegd in de statuten van 29 juni 1981.


Grondslag van de gemeente:

De gemeente leeft uit de Openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, te hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Heer, en op deze belijdenis zijn gedoopt. De gemeente gelooft en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal.


Doel van de gemeente:

  1. In overeenstemming met wat de Bijbel leert gelovigen in Christus op hun belijdenis te dopen (door onderdompeling) en hen samen te voegen in de gemeente.
  2. De leden, vrienden, deelgenoten en hun kinderen op te bouwen in hoop, geloof en liefde van de Here Jezus Christus en in de verwachting van Zijn wederkomst.
  3. Dat de leden, vrienden en deelgenoten naar vermogen er aan meewerken om, in overeenstemming met Mattheüs 28: 19, alle mensen discipelen van de Here Jezus te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat de Here ons bevolen heeft.


De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.


2. Fiscaal nummer van de gemeente

Fiscaalnummer: 8242 66 845


3. Contactgegevens

Naam: Baptistengemeente Emmeloord

Postadres: Scharwoudestraat 4,  8304 CN  EMMELOORD

Bezoekadres: Nagelerstraat 35, 8301 XE  EMMELOORD

Telefoonnummer: 0527-244180/06-50520808

e-mailadres: secr@bgdr.nl

Fiscaalnummer: 8242 66 845


4. Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente Emmeloord bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3 overige raadsleden/diakenen


5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen


Voor het hele visie- en beleidsplan klik hier


Baptistengemeente Emmeloord maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

Voor het beleidsplan van de Unie klik hier   Het beleidsplan bevat twee bijlagen: Voor bijlage 1 klik hier  Voor bijlage 2 klik hier


6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Voor het beloningsbeleid klik hier Voor de bijlage klik hier

Voor de het advies m.b.t. de spreekbeurtvergoeding klik hier

Voor overige informatie over de gemeente als werkgever klik hier

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

       1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

       2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

       3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk                      Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.


Grondslag

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.


Doel

Artikel 3 Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente   bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.


Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Statuten          Huishoudelijk Reglement          Werkorde


8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 2017

2017 was net als voorgaande jaren weer een bijzonder jaar... Een jaar waarin we “de rode loper” hebben uitgerold voor ons nieuwe voorgangersechtpaar.

Het jaar begon zoals gewoonlijk weer met de Week van Gebed van 15 t/m 22 januari; georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. Op 19 januari vond deze plaats in het gebouw van “de Regenboog”. Het thema was “Jouw hand, mijn glimlach”. Centraal dit jaar stond de Bijbeltekst 2 Korintiërs 5: 14-20… De liefde van Christus dringt ons… in Christus bent u een nieuwe schepping… wij, gezanten namens Christus, smeken u: Laat u met God verzoenen!

In februari/maart vonden er (her)verkiezingen plaats. Aangezien deze kiesronde geen nieuwe kandidaten opleverde en het noodzakelijk was voor het voortbestaan van de raad, heeft de raad de gemeente, voorafgaand aan de jaarvergadering, voorgesteld om de ambtstermijn van twee broeders met een jaar te verlengen. De gemeente ging hiermee akkoord.

Op 01 maart werd ons voorgangersechtpaar lid van de gemeente en op 12 maart was de intrededienst (incl. een gezamenlijke maaltijd).

Op 06 mei bereikte ons het droevige bericht dat de Heer een zuster die ochtend had thuisgehaald na een kort ziekbed. Op 11 mei tijdens de afscheidsdienst, die in het gebouw van de PKN “de Ontmoeting” te Creil mocht plaatsvinden, konden we met dankbaarheid terugkijken op haar leven.

Op 20 mei 2017 werd de Voorjaars-AV gehouden in Kampen. Eén broeder is als afgevaardigde namens onze gemeente aanwezig geweest. Meer informatie over de AV vindt u op baptisten.nl, onder de tab: voor gemeenten, algemene vergadering, enz…

04 juni traden twee zusters toe als lid van onze gemeente.

Per 01 augustus heeft één broeder zich onttrokken aan onze gemeente.

Op 10 september hielden we onze startzondag. De commissie heeft er een leuke dag van weten te maken door buiten allerlei spelletjes te organiseren. Het thema was: ff schakelen!

Op 22 oktober heeft een zuster zich laten dopen en trad daardoor automatisch toe als lid van onze gemeente. Het was een mooie dienst!

Op 12 november traden één broeder en twee zusters toe als lid van onze gemeente.

Op 15 november vond de Najaars-AV plaats in Amsterdam; daar is niemand namens onze gemeente als afgevaardigde heengegaan.

Op 16 november hebben we onze najaarsvergadering gehouden… van alle aanwezigen werd na de pauze verwacht actief mee te denken over de nieuw te ontwikkelen visie voor onze gemeente. Daar hebben we aardig wat input gekregen wat we ook kunnen gebruiken.

Op 20 december hebben onze 55+-ers, op uitnodiging van de Fontein, samen kerst gevierd. Dit is goed bevallen door de aanwezigen.

Op 24 december hebben we s avonds een kinderkerstnachtdienst gehouden aan het begin van de avond. We deden dit aan de hand van het verhaal Kerstfeest met Opa Knoest. Alle kinderen mochten meehelpen om de beesten en mensen in de stal te plaatsen.

Op 31 december hebben we onze traditionele Ouderjaarsdienst gehouden.

Ook heeft onze gemeente het afgelopen jaar te maken gehad met ziekte van uiteenlopende aard. Voor hen die nog niet hersteld zijn, wenzen wij een ieder vanaf deze plaats een voorspoedig herstel toe. Wilt u voor onze zieken blijven bidden!!!

De Beheercommissie heeft afgelopen jaar, met hulp van andere mensen uit de gemeente, de Achterzaal een metamorfose gegeven. Daarnaast is er een nieuw ventilatiesysteem geplaatst en verder hebben alle brand-, blus-, en veiligheidsmiddelen hun jaarlijks onderhoud weer gehad.

We zijn een Gemeente waarin veel gebeurd voor de schermen maar ook achter de schermen. Vanaf deze plaats willen wij dan ook iedereen hartelijk bedanken die zijn tijd en middelen beschikbaar heeft gesteld voor het werk in de Gemeente om juist op deze manier elkaar tot hand en voet kunnen zijn op de plek die God wil dat we innemen…


9. Financiële verantwoording
10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

“In 2018 zullen de gelden, omdat er geen veranderingen opgetreden zijn, op dezelfde manier besteed worden als in 2017, zoals vermeld op het overzicht.”

PUBLICATIEPLICHT I.V.M. ANBI